About Jacob
Publications
Agenda
Contact
Home
Hi, nice to meet you at my books page; five books are still available; two in English; three in Dutch; see below


Digital Ego, 2007, ISBN: 978-90-59722-033 : Price € 14,95
Order the book at Eburon Phone: +31.15.213.1484 or at your local bookshop. Distributed also by UCP Chicago; price $ 19.50.

Hum@n, Telecoms & Internet as Interface to Interreality, 2003, ISBN: 90-70037-96-3 : Price: € 14,00
Download free click here or Order the book at Kirjaboek Phone: +31.226.314.119

Recht in online reality; De juridische werkelijkheid in fantasiewerelden. In Dutch language, with co-author Arno Lodder.
Forthcoming in fall 2008, Uitgeverij Paris, ISBN 978-90-720-62-4. Price: ? .
Presents insights in virtual worlds and regulation (‘virtual law’), both the rules of the virtual worlds (the rules of the game) and the rules of the law in our society. Cases will be analysed from the perspective of virtual worlds, internal and external regulation, and the stress between both forms of regulering.
Order the book at Paris. Phone: +31.575.514.299 or at your local bookshop.

Mensen, Op zoek naar de bepalende gebruiker etc., 2003, ISBN: 90-70037-83-1 (2e druk): Prijs: € 15,00 Bestellen bij Kirjaboek of via uw boekhandel

Architectuur van een Cybercultuur, 2003, ISBN: 90-70037-84-X : Prijs: € 20,00 zwart/wit Bestellen bij Kirjaboek of via uw boekhandel


Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid, WRR AUP 2007 ISBN: 978-90-5356-758-6 : Prijs: € 39,50
Bestellen bij Amsterdam University Press of via uw boekhandel. Download free click here

Klantgericht werken in de Publieke Sector, mobiele communicatie bij de overheid,
Lemma 2001, ISBN 90-5931-004-7, uitverkocht/sold out

Digital Ego
Non-human virtual identities have an increasing impact on our society. A virtual identity is not just an online identity of a person, but a new technical and social phenomenon. What if software agents, powered by artificial intelligence, start acting on your behalf in a digital marketplace? What are the legal consequences of decisions made by these autonomous virtual agents?
Digital Ego counters the common belief that a virtual identity is only a temporary and innocent phenomenon, which disappears when a computer is switched off. Influenced by markets, politics and culture, cyberspace is becoming a highly regulated world where, compared to our tangible world, behaviour will be much more tightly controlled. The author addresses a broad range of social and legal aspects of virtual identities, such as the position of virtual environments in real world legal systems, and the difference between virtual and real identities.
Digital Ego was praised by Howard Rheingold : "As more and more social, business, political, cultural, and even legal activity takes place online, the issues of identity that Jacob van Kokswijk raises are going to move from the periphery to the center of attention. As he so accurately points out, there are limits to the ways laws and regulations can be enforced in a global and disembodied Internet society. However, as several contemporary movements are trying to do, the use of encryption and other technologies to guarantee connection between online representations and physical/legal identities could be an important step -- knowing who you are dealing with and having the ability to sign contracts with legally binding digital signatures, attaching social reputations to specific identities, and other legal, economic, and social norms are becoming increasingly important. The issues are complex, involving technology, law, cultural differences, and social norms. vanKokswijk's survey provides useful evidence for a rational discussion of the consequences of enabling virtual identities/agents to perform transactions, enter into agreements, participate in social activities online." Foreword by Dr. Ian Pearson.
Hum@n
The Internet, the PC and mobile phones have made dramatic changes to society during the past 25 years. Is the way new ICT technologies are launched really changed during this period? How adaptive are interfaces between user and system? Today, we struggle with the same fundamental concerns as the French researchers Nora and Minc did in 1978: how can we use this technology to bring about positive changes in our society and economy with a minimal negative impact? Since the early 1990s many governments all over the world, including the Dutch, have initiated discussions, debates and reports about the use of advanced means of communication, information and network technologies. This book examines the underlying developments in society and technology, the questions and suppositions that have arisen along the way, and the various studies that are being carried out worldwide. Preface by Dr. Paolo de Sousa, DG Information Society, European Commisssion: "Jacob van Kokswijk's work is a welcome contribution towards understanding this process and making sure that the telecommunications technologies we are developing are used to enhance human communication and not to recplace it, to improve mental well being and not to be an excuse for loneliness. Jacob's personalized service approach - each user is unique - contributes to the European motto 'unity in the diversity". Introduction by Dr. Martin Cooper, Inventor of the cell phone. Prologue by Dr. Ian Pearson, Futurologist of British Telecom. Opinion by Prof. Donald Norman , author of 'The psychology of every day things', 'Things that make us smart', 'The invisable computer' and 'Emotional design': "This book needs no introduction: it stands for its own!" -
MENSEN
Mensen op zoek naar de bepalende gebruiker,de virtuele wereld en de adaptieve techniek. Het gebruik van informatietechnologie is een normaal maatschappelijk verschijnsel geworden. Van wasmachines en mobieltjes voor de consument tot vergaande toepassingen in het bedrijfsleven en de overheid. Informatietechnologie heeft fundamentele zaken in ons dagelijks leven veranderd,zoals leren,werken en reizen. Informatietechnologie faciliteert menselijke interactie en maatschappelijke processen. Mensen geven betekenis aan technologie. Moderne organisaties worden gedragen door netwerken van mensen die ongeacht plaats en tijd met elkaar kunnen samenwerken. Nieuwe technologische ontwikkelingen veranderen continu onze manier van samenwerken en communiceren. Dit geldt niet alleen voor professionals, maar ook voor de generatie die met die technologie opgroeit. Internet,mobieltjes,chatrooms en sms creëren een nieuwe en veel sneller verschuivende werkelijkheid. Om ook in die snel veranderende realiteit van een netwerksamenleving succesvol te zijn,is adaptiviteit en reactievermogen cruciaal. De lezer wordt met een virtuoos gecomponeerd betoog door dit nieuwe speelveld vol valkuilen én nieuwe mogelijkheden geleid. Dit boekje gaat over de manier waarop technologie de wereld verandert, maar is vooral een ode aan de mens die technologie gebruikt om van samenwerken een intense belevenis te maken. Introductie van Henk Broeders, directeur EMEA van Cap Gemini Ernst & Young, dat al bijna 40 jaar als adviseur in veranderingen van organisaties (en de toepassing van technologie daarbij) van deze ontwikkelingen deel uit maakt: "Jacob leidt de lezer met een virtuoos gecomponeerd betoog door dit nieuwe speelveld vol valkuilen èn nieuwe mogelijkheden". -
Architectuur van een Cybercultuur
Internet is pionieren, vooral ‘do it your self’. Dat hebben de jongste generaties mensen gauw door. Waarom zou je wachten op het wikken en wegen van de traditionele wereld, die risico’s mijdt maar bij succes het verdiende geld zelf houdt? Met je mobiele telefoon, een geleend HTML-script en een paar uurtjes achter de PC in de bibliotheek zet je jezelf in de wereld neer. Je bent uitgever, fotograaf, architect, mediastation en filmregisseur voor en van jezelf tegelijk. De virtuele wereld lijkt voor sommigen een data morgana, maar is het niet. Het is een hele nieuwe wereld, met bijna alles erop en eraan, die zich bij de jongste generatie hybride mengt met de bestaande wereld. Steeds meer mensen, meestal jong maar ook steeds meer ouderen, komen dagelijks naar die ‘ruimte’ toe, voor de gezelligheid, om informatie te vergaren of tot zaken te komen. In die ontastbare cyberspace is bijna ongemerkt een samenleving ontstaan die – gezien het gedrag en de reacties van chatters – anonieme ‘on-line’ contacten net zo belangrijk laat zijn als (h)erkende ‘off-line’ relaties. Kennis, ervaring, bezit en genot worden gedeeld volgens het GATA (Give-Away-Take-Away) principe. Het toenemend aantal gebruikers en transacties maakt de maatschappelijke (en dus ook economische) waarde van deze virtuele wereld steeds groter. In de beleving van frequente deelnemers (bewoners) aan deze virtuele maatschappij integreren de fysieke, de virtuele en mogelijk andere werkelijkheden zich in een soort totaalbeleving (interreality). Bij de jongste generatie, opgegroeid met het mobieltje als speeldoos, de spelcomputer als bouwdoos, met Internet als vraagbaak en televisie als behang, is leven in twee werkelijkheden, interrealiteit, normaal. Voor wetenschappers, dienstverleners en ontwikkelaars is het een uitdaging om in de pas te lopen met vaart van de virtuele samenleving. Introductie van Dr. Martin Cooper, uitvinder van de mobiele telefoon: "Jacob takes the refreshing (at least in the telecommunications industry) of examining the needs of the individual and then considering how to use technology to address those needs. Jacob delivers a blizzard of ideas that force the reader to reread, and to ponder. This is a glimpse into the future of the cyber industry that will replace telecommunications." -
Recht in Online Reality
Op het internet volstonden lange tijd fatsoensregels (‘netiquette’) die door de gebruikers van het internet zelf werden opgesteld en nageleefd. Vooral na het voor het algemene publiek openstellen van internet begin jaren negentig, begon deze zorgvuldig opgebouwde zelfregulering scheuren te vertonen. Door de massale deelname aan virtuele werelden hebben de interactieve, technische representaties van de fantasie betekenis gekregen in zowel economische, sociale als juridische zin. Ook binnen de overheid is het debat rond virtuele werelden actueel. Zo hield het Amerikaanse parlement op 1 april 2008 voor de eerste keer hearings met als onderwerp virtuele werelden. Co-author with Arno Lodder, director of the Centre for Electronic Dispute Resolution and associate professor at the Computer/Law Institute of the VU University in Amsterdam. -
Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid
Kennisverdieping is volgens de raad noodzakelijk voor een nieuw jeugdbeleid. De verschillende essays in de WRR-verkenning geven uiteenlopende antwoorden op de vraag wat belangrijk is binnen de zoektocht naar verbeteringen van het jeugdbeleid en de toekomst van het leven van kinderen en jongeren in Nederland. Allereerst wordt bepleit om preciezer te zijn in de analyse van de huidige onvrede en de positie van kinderen te plaatsen in een brede context. Hiertoe wordt ingegaan op de achtergronden van de verontrusting over jeugd en zorg voor jeugdigen. Er wordt op gewezen dat er sprake is van een structureel tekort aan aandacht ten opzichte van kinderen: in een aantal maatschappelijke sectoren wordt onvoldoende rekening gehouden met de jeugd. Het algemene beleid van die sectoren raakt kinderen wel maar is niet expliciet op hen gericht. Het betreft in casu het hoofdstuk 'Toekomstvisie op jongeren en technologie in onze samenleving' in deze bundel WRR-verkenningen nr. 15 onder redactie van Peter van Lieshout, Marije van der Meij en Jan de Pree. -
Klantgericht werken in de publieke sector
Veel organisaties in het publieke domein houden zich bezig met de invoering van een klantgerichte benadering. Met de komst van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn allerlei innovatieve mogelijkheden voor publieke organisaties voorhanden gekomen om werkprocessen in te richten met de klant als uitgangspunt. Uiteenlopende publieke organisaties hebben deze mogelijkheden erkend en zijn bezig om met behulp van ICT hun organisatie opnieuw in te richten. Vooral onder de noemer van e-government zijn tal van projecten op het gebied van klantgericht werken met behulp van ICT in publieke organisaties van start gegaan. Hierbij blijkt het van groot belang de focus van herinrichting niet alleen op de voorkant van de organisatie te richten (daar waar het contact met de klant plaatsvindt), maar ook op de achterkant van de organisatie (daar waar de bedrijfsvoering van de organisatie plaatsvindt). De overheid krijgt in toenemende mate te maken met de mobiliteit van de burger, van de bestuurders èn van de eigen medewerkers. Een hierop toegespitst beleid is noodzakelijk. Jacob van Kokswijk besteedt aandacht aan de relatie tussen m-government en klantgericht werken: Vooruitgang in mobiliteit is snel bewegen en bij elke stap lang stilstaan. Onder redactie van Prof. Dr. Hein van Duivenboden en Dr. Miriam Lips van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering, Universiteit van Tilburg. -
Droppie Water
Jacob van Kokswijk bedacht in 1982 de hoofdpersoon 'Droppie Water' en schreef het scenario van de eerste serie succesvolle strips, getekend door Robert van der Kroft: "De reis van het afvalwater" en "De reis van het regenwater", uitgegeven door de Unie van Waterschappen en door talloze aangesloten waterschappen. Inmiddels zijn er al meer dan een miljoen exemplaren gedrukt. De strips maken met een puzzel, poster en handpop deel uit van het lespakket over water voor groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs. Hoofdpersoon is Droppie de waterdruppel. Droppie komt ook terug in de voorleesverhalen, kopieerbare ‘waterplaten’, spelletjes en liedjes. Zie ook: Sjors&Sjimmie en de digitale voorleesvorm van Droppie water.

Jacob van Kokswijk created the protagonist 'Droppie Water' in 1982, and wrote the scenario of the first serial successful comic books, designed and drawn by Robert van der Kroft: "The Travel of the Waste Water" and "The Travel of the Rain Water", distributed by the Dutch Union of District Water Boards and by innumerable District Water Boards and Educational Services. More than 1 million copies are printed. The comic books are extended with a puzzle, a poster and some educational programs of the teaching package concerning water for the lowest levels of the primary education. Droppie returns also in various stories to read to kids, transcribable water plates, games and songs. Droppie Water is going international and was published in Egypt in the Arabic script.